अजमाल भक्ति कमाई रामा प्यारी हो भजन

अजमाल भक्ति कमाई रामा प्यारी हो
डोकरा सेवा माने लागे प्यारी हो
साम्भलोनी अरज रामा, आप अवतारी ओ
साम्भलोनी अरज रामा गोविन्द गिरधारी ओ
तन मन तपस्या करी कमाई ओ
बारह बारह बरस रामा गया एक धारीओ
तेहखा बरसा में माने, मिलिया गिरधारी ओ टेर
उपना तोडा दुध रामा, जडिया ठिकाने ओ
कूकूरा पगलिया रो रामा आई ओल कारी ओ टेर
गढ रे गोकुल में रामा गाया चराई ओ
बांसुरी री टेला माने, भली सुनाई ओ टेर
चोपड रमता रामा भुजा पसारी ओ
डुब तोडी जाहाज बानीया, बोहितारी तारी ओ टेर
बालीनाथ जीरा संत सल माई ओ
दैन्य ने मार रामा भोम बसाई ओ टेर
हरीरा शरणा में रामा हरणी बोले वो
थारी ध्वजा रो धणी पर उपकारी ओ

You must be logged in to post a comment Login